vitalsmarts

Zelfanalyse “Uw Stijl van Beïnvloeden”

Met deze test onderzoekt u welke methoden van beïnvloeding u gebruikt om uitdagende en hardnekkige problemen aan te pakken. Om te beginnen willen we u vragen aan een probleem te denken waar u op dit moment aan werkt, maar dat u nog niet hebt kunnen oplossen.

Kies bij het selecteren van een probleem geen situatie die enkel vereist dat u iemand moet overhalen een andere keuze te maken. Kies liever een situatie die vereist dat mensen routinematige gedragspatronen veranderen die door uiteenlopende factoren in stand worden gehouden.

Bijvoorbeeld:

  • "Zorg voor een budget voor een nieuwe IT-investering" is een uitdaging die overtuiging vereist.
  • "Zorg voor ingrijpende verbetering in het percentage IT-projecten dat we op tijd opleveren" is een uitdaging die invloed vereist.
Kies dus een uitdaging die invloed vereist en waar u al een tijdje aan werkt en beantwoord de volgende vragen terwijl u aan die uitdaging denkt.

Stap 1 van de 8

1. Zoek effectieve gedragspatronen

U wilt een beïnvloedingsplan opstellen.

1a.
Ik begin met vaststellen welk resultaat ik precies wil bereiken, waarbij ik aangeef hoe ik kan weten, of zelfs meten, of ik daarin al dan niet ben geslaagd.
1
2
3
4
5
1b.
Ik ren niet koortsachtig achter de nieuwste trends aan, maar ik ga op zoek naar onderzoekers en andere deskundigen om mensen te spreken die reeds hebben geleerd hoe ze kunnen slagen in vergelijkbare omstandigheden.
1
2
3
4
5
1c.
Bij een uitdaging die invloed vereist, bepaal ik eerst de effectieve gedragspatronen; bij voorkeur liefst een klein aantal gedragspatronen dat tot een zo groot mogelijke verandering leidt.
1
2
3
4
5
1d.
Ik selecteer de beoogde effectieve gedragspatronen met grote zorg; ik laat gedegen onderzoek uitvoeren of ik voer zelf een analyse uit om te ontdekken welke gedragspatronen de grootste invloed hebben op succes of mislukking.
1
2
3
4
5
1e.
Als mijn inspanningen nauwelijks verandering opleveren, weersta ik de neiging om het op te geven; in plaats daarvan ga ik op zoek naar de zwakke plekken in mijn strategie en stel ik deze zorgvuldig bij.
1
2
3
4
5
Stap 2 van de 8

2. Verander uw beïnvloedingsstrategie

U wilt anderen op andere gedachten brengen.

2a.
Ik vertrouw niet alleen op gesprekken waarin ik anderen wil overtuigen, op presentaties, op memo’s of op spreekbeurten om mensen te laten inzien waarom ze moeten veranderen.
1
2
3
4
5
2b.
Als mensen sterk gekant zijn tegen verandering, gebruik ik niet alleen overtuigende argumenten; ik vertel ook aangrijpende en indringende verhalen die hen emotioneel raken.
1
2
3
4
5
2c.
In plaats van anderen met argumenten te overtuigen, probeer ik, voor zover mogelijk, ervaringen en simulaties te creëren om anderen te laten zien welk gedrag moet veranderen en waarom.
1
2
3
4
5
2d.
Om anderen tot verandering aan te zetten, help ik hen ervaringen te zoeken die hun het vertrouwen geven dat verandering van gedrag tot resultaten leidt die ze echt willen.
1
2
3
4
5
2e.
In plaats van alleen maar te proberen anderen te motiveren, doe ik mijn best om anderen het vertrouwen te geven dat ze zeker in staat zullen zijn nieuwe en effectieve gedragspatronen na te volgen.
1
2
3
4
5
Stap 3 van de 8

3. Maak het ongewenste gewenst

U wilt anderen motiveren te veranderen.

3a.
Ik ga verder dan alleen zakelijke argumenten aanvoeren; ik help anderen de morele beweegredenen in te zien achter de veranderingen die ik van hen verlang.
1
2
3
4
5
3b.
Ik doe mijn best om anderen de menselijke en persoonlijke redenen in te laten zien waarom verandering nodig is.
1
2
3
4
5
3c.
Om anderen de noodzaak van verandering in te laten zien, help ik hen te ontdekken wat ze echt willen en op welke manier hun doelen overeenkomen met de beoogde verandering.
1
2
3
4
5
3d.
Als ik vind dat het beoogde nieuwe gedrag juist aangenaam kan zijn, zoek ik manieren om anderen te helpen hun angst te overwinnen, door hen zelf te laten ervaren welke voordelen en genoegens de verandering met zich meebrengt.
1
2
3
4
5
3e.
Als het nieuwe gedragspatroon enige tijd moeilijk, saai of pijnlijk is, doe ik mijn best om leuke of spannende elementen aan de activiteit toe te voegen.
1
2
3
4
5
Stap 4 van de 8

4. Verleg uw grenzen

U wilt anderen nieuwe of complexe vaardigheden aanleren.

4a.
Ik laat anderen onder begeleiding oefenen en geef meteen feedback ten opzichte van een duidelijke norm, totdat ik erop kan vertrouwen dat ze in de moeilijkste omstandigheden het nieuwe gedragspatroon kunnen navolgen.
1
2
3
4
5
4b.
Ik bedenk oefen- en coachingsessies die intensief en doelgericht zijn, waarin realistische uitdagingen worden gesimuleerd die de deelnemers zelf in het veranderingsproces kunnen tegenkomen.
1
2
3
4
5
4c.
Om te voorkomen dat anderen te veel hooi op hun vork nemen, help ik hen de uitdaging op te delen in kleinere doelstellingen en leer ik hen om te gaan met tegenslagen.
1
2
3
4
5
4d.
Als anderen het moeilijk hebben en toegeven aan de emoties en uitdagingen van het moment, leer ik hen vaardigheden om deze emoties de baas te zijn, zodat ze ook met zware tegenwind zullen slagen.
1
2
3
4
5
4e.
Als anderen terugvallen op oude gewoonten, concludeer ik niet meteen dat ze niet gemotiveerd zijn; ik bied royaal training, coaching en andere vormen van hulp en ondersteuning aan.
1
2
3
4
5
Stap 5 van de 8

5. Benut sociale druk

U wilt voor sociale ondersteuning zorgen.

5a.
Ik stel vast wie de grootste moeite heeft met of weerstand heeft tegen verandering en ik zorg ervoor dat die personen in een vroeg stadium bij het proces worden betrokken. Ik probeer hun steun te krijgen of ten minste hun weerstand weg te nemen.
1
2
3
4
5
5b.
Om het proces een extra impuls te geven, kijk ik zorgvuldig wie de informele leiders zijn en ontwikkel ik een specifieke strategie om hen erbij te betrekken, zodat zij anderen stimuleren de nodige veranderingen door te voeren.
1
2
3
4
5
5c.
Ik zorg ervoor dat mensen in een gezagspositie, zoals ouders, supervisors en leidinggevenden het goede voorbeeld geven, instructie verzorgen, complimentjes uitdelen en anderen coachen in de navolging van het nieuwe gedragspatroon.
1
2
3
4
5
5d.
Als het nieuwe, gezonde gedrag op een oude vertrouwde, maar ongezonde gewoonte stuit die niemand openlijk ter discussie wil stellen, ontwikkel ik effectieve strategieën om deze gewoonten voor iedereen bespreekbaar te maken.
1
2
3
4
5
5e.
Als een gedragsverandering vereist dat een hele werkgroep, een heel team of een heel gezin een nieuw gedragspatroon aanleert waarbij men elkaar kan ondersteunen, zorg ik ervoor dat we op de steun en samenwerking van de hele groep kunnen rekenen, en niet van slechts enkele personen uit die groep.
1
2
3
4
5
Stap 6 van de 8

6. Bundel uw krachten

U wilt voor sociaal kapitaal zorgen.

6a.
Ik zorg ervoor dat anderen assistentie krijgen op het moment dat ze tegen obstakels aanlopen bij het uitproberen van nieuwe gedragspatronen en die assistentie nodig hebben.
1
2
3
4
5
6b.
Ik bepaal wat de grootste obstakels zijn voor verandering en zorg ervoor dat mensen de hulp van anderen in hun omgeving kunnen inroepen als dat nodig is.
1
2
3
4
5
6c.
Ik zorg ervoor dat anderen op een veilige manier om hulp kunnen vragen, zonder dat ze zich hoeven te generen of het gevoel krijgen dat ze dom zijn.
1
2
3
4
5
6d.
Ik geef anderen de bevoegdheden die ze nodig hebben om de nieuwe gedragspatronen te volgen zonder dat ze voor sancties hoeven te vrezen.
1
2
3
4
5
6e.
Ik zorg ervoor dat anderen vrijelijk de informatie uitwisselen die nodig is om de verandering te ondersteunen.
1
2
3
4
5
Stap 7 van de 8

7. Stel beloningen in en verlang verantwoordelijkheid

U wilt beloningen instellen.

7a.
Als ik nieuw gedrag wil stimuleren, grijp ik niet meteen naar het instrument van beloning. Ik zorg ervoor dat anderen de morele, persoonlijke, zakelijke of andere aanleidingen voor de gedragsverandering inzien en onderschrijven. Pas daarna stel ik andere vormen van beloning in.
1
2
3
4
5
7b.
Voor zover dat geschikt is, stel ik beloningen in (toelagen, salaris, prestatiebeoordeling, bonussen enzovoort) als duidelijke en directe aansporing om het nieuwe gedrag over te nemen.
1
2
3
4
5
7c.
Ik zorg ervoor dat ik weloverwogen kleine attenties uitdeel, die eerder een symbolische betekenis hebben dan dat mensen er financieel beter van worden.
1
2
3
4
5
7d.
Ik zorg ervoor dat de beloningen die ik toeken, rechtstreeks verband houden met relevante gedragspatronen, en niet met minder belangrijke bezigheden die weinig bijdragen tot de gewenste resultaten.
1
2
3
4
5
7e.
Als het veranderingsproces geruime tijd in beslag zal nemen, zorg ik ervoor dat anderen gemotiveerd blijven door hen te belonen voor kleine verbeteringen.
1
2
3
4
5
Stap 8 van de 8

8. Verander de omgeving

U wilt de omgeving benutten.

8a.
Ik gebruik voor iedereen van wie een gedragsverandering wordt verlangd geheugensteuntjes, nieuwsbrieven en ondersteunend cijfermateriaal om de noodzaak van verandering zichtbaar en vers in het geheugen te houden.
1
2
3
4
5
8b.
Ik zorg ervoor dat informatie over de voortgang in het behalen van doelstellingen voor verandering nauwkeurig, actueel en zichtbaar is.
1
2
3
4
5
8c.
Ik verplaats dingen (ik verander werkplekken of de ruimte waar spullen worden opgeslagen enzovoort) om fysieke obstakels weg te nemen en de weg te effenen voor nieuwe gedragspatronen.
1
2
3
4
5
8d.
Waar mogelijk organiseer ik zaken anders, zodat het moeilijk of onmogelijk wordt om te volharden in oude, ongewenste gewoonten.
1
2
3
4
5
8e.
Waar mogelijk verander ik de fysieke omgeving (ik breng mensen of voorwerpen dichter bij elkaar of verder uit elkaar, ik organiseer werkstromen enzovoort) om het volgen van nieuwe gedragspatronen vrijwel onvermijdelijk te maken.
1
2
3
4
5
 
Resultaat PDF Downloaden

Resultaten

Aan de hand van 8 verschillende onderdelen heeft u zojuist uw stijl van beïnvloeden getest. De maximale score van een onderdeel is 25 punten. U kunt overzichtelijk zien op welke punten u zichzelf nog zou kunnen verbeteren. Onder de uitslag ziet u per onderdeel weergegeven op welke pagina's van het boek Influencer u informatie vindt omtrent dit onderwerp en hoe u zich hierin kunt verbeteren.

Het boek Influencer dient als basis van onze training Beïnvloeden van Gedrag. Met deze training is het mogelijk om harde resultaten zoals kosten, omzet, werkplekveiligheid, compliance en klanttevredenheid te verbeteren. Door een effectieve strategie te ontwikkelen aan de hand van de geboden inzichten uit deze training kunt u al snel de gewenste gedragsverandering binnen uw organisatie bewerkstelligen. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen!

1. Zoek effectieve gedragspatronen
2. Verander uw beïnvloedingsstrategie
3. Maak het ongewenste gewenst
4. Verleg uw grenzen
5. Benut sociale druk
6. Bundel uw krachten
7. Stel beloningen in en verlang verantwoordelijkheid
8. Verander de omgeving

Uw score verbeteren

Als u lager dan 15 scoorde op een van de onderdelen, kunt u de pagina’s van influencer doorlezen die overeenkomen met dat onderdeel:

Hoofdstuk Pagina's
1  U bent een influencer - zoek effectieve gedrags-patronen 1-46
2  Verander uw veranderstrategie 47-77
3  Maak het ongewenste gewenst 87-114
4  Verleg uw grenzen 115-140
5  Benut sociale druk 141-170
6  Bundel uw krachten 171-196
7  Stel beloningen in en verlang verantwoordelijkheid 197-222
8  Verander de omgeving 223-256

Volg de training Beïnvloeden van Gedrag®

Als u een verandering echt succesvol wilt doorvoeren, kunt u de training Beïnvloeden van Gedrag volgen. Neem uw veranderuitdaging mee naar de training om hier direct aan te werken.
Klik hier voor meer informatie

Uw Resultaat PDF wordt gegenereerd.
Klik hier om uw Resultaat PDF te downloaden
Sluit dit venster